Nov 02

Задаване на стойност за MTU чрез NETSH (Net Shell)

Busy Admin checklist:

 1. Извеждане на списък с текущите стойности на MTU:
  netsh interface ipv4 show subinterfaces

  Вижда се екран, подобен на този:

    MTU MediaSenseState  Bytes In Bytes Out Interface
  ------ --------------- --------- --------- -------------
   1500        2 1193178464  3544688 Ethernet
   1500        1 12709056868 8669906 Wi-Fi
   1500        5     0     0 Local Area Connection* 3
   1500        5     0     0 Local Area Connection* 13
   1500        1     0   331940 VMware Network Adapter VMnet1
   1500        1   165072   330618 VMware Network Adapter VMnet8
 2. Търсене на подходяща стойност за MTU.
  ping pgeorgiev.com -f -l 1472
  

  Където:
  – 1472 =Ethernet Default MTU (1500) – Packet Header (28)
  -хостът, до който тестваме MTU-то еpgeorgiev.com.

  Когато MTU-то е твърде голямо, то резултатът от ping командата е:

  Packet needs to be fragmented but DF set.

  MTU стойността се сваля с по 10 байта, докато се получиуспешен ICMP reply.

 3. Задаване на нова стойност на MTU за конкретен мрежов интерфейс.
  netsh interface ipv4 set subinterface "Ethernet" mtu=1464 store=persistent

От Windows Vista новите стойности за MTU влизат в сила веднага (т.е. без да се налага рестартиране).

Aug 23

Добавяне на helper-и към NETSH

NETSH (идващо от NET SHELL) е мощен инструмент за конфигуриране на мрежови параметри в Windows. Работи както локално, така и отдалечено (има опция за посочване на име/адрес на компютър).

Голяма част от командите, които предлага се предоставят индиректно от приставки, които в документацията за NETSH се наричат helpers. Continue reading