Reverse Package Search for ASP.NET 5 / ASP.NET Core

Разучавайки ASP.NET 5 / ASP.NET Core неминуемо ще попаднете на функцията ConfigureServices(). В нея се конфигурират услугите в DI контейнера:

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
  // Add framework services.
  services.AddEntityFramework()
    .AddSqlServer()
    .AddDbContext<ApplicationDbContext>(options =>
      options.UseSqlServer(Configuration["Data:DefaultConnection:ConnectionString"]));

  services.AddIdentity<ApplicationUser, IdentityRole>()
    .AddEntityFrameworkStores<ApplicationDbContext>()
    .AddDefaultTokenProviders();

  services.AddMvc();

  // Add application services.
  services.AddTransient<IEmailSender, AuthMessageSender>();
  services.AddTransient<ISmsSender, AuthMessageSender>();
}

За удобство, всеки компонент предлага extension методи, като например AddEntityFramework(), AddIdentity() и т.н. Проблемът е, че за да ги използвате трябва да знаете в кой NuGet пакет са дефинирани. Доста хора намират това за неудобно:

Тук идва на помощ Reverse Package Search. Това е е неофициална страница, в която можете да търсите пакетите, в които са дефинирани дадени методи по тяхното име или част от него.

Ако примерно потърсим метода AddEntityFramework, ще открием, че се намира в пакета EntityFramework.Core, a UseIISPlatformHandler е дефиниран в Microsoft.AspNet.IISPlatformHandler.

Изключително удобно!

Източници:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *